Π.Μ.Σ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Παιδιατρική Πνευμονολογία» είναι η κατάρτιση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) στο επιστημονικό πεδίο της λειτουργικής ανάπτυξης του αναπνευστικού συστήματος, πρόληψης (πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς), έγκαιρης διάγνωσης, διεπιστημονικής αντιμετώπισης των οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος εισάγοντας τους ΜΦ στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούργιας γνώσης, σε επίπεδο Master of Sciences (M.Sc.) και ενδεχόμενα σε επίπεδο Ph.D, στο επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής Πνευμονολογίας.

Το ανωτέρω Π.Μ.Σ αποσκοπεί:

  • Να εξασφαλίσει μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στο επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής Πνευμονολογίας προκειμένου να εισάγει τους ΜΦ στις μεθόδους έρευνας για παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούργιας γνώσης.
  • Να εμβαθύνει στη μοριακή βιολογία, την παθογένεια και την κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στα συγγενή/κληρονομούμενα και επίκτητα πνευμονικά νοσήματα των παιδιών.
  • Να γεφυρώσει τη βασική έρευνα με την κλινική έρευνα και την κλινική πρακτική στην καθ’ ημέρα πράξη.
  • Να αναπτύξει, εκπαιδεύσει και εφαρμόσει πολιτικές πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης των σοβαρών χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων.
  • Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να προωθήσει στη χώρα μας την πρακτική της πολυδύναμης και διεπιστημονικής προσέγγισης των ασθενών με σοβαρά χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, όπως άσθμα, κυστική ίνωση και πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παιδιατρική Πνευμονολογία»,(MSc) in «Paediatric Respiratory Medicine» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.