Π.Μ.Σ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. «Παιδιατρική Πνευμονολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως, Επαγγελματίες Υγείας (Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Τμήμα Βιολογικού, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής). Επίσης, κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων και λοιπών ΤΕΙ Επιστημών Υγείας (π.χ. Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας) και Σχολής Δημόσιας Υγείας, της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής. Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, θα είναι δυνατόν σχετικοί επιστήμονες (μέγιστος αριθμός 10) να παρακολουθήσουν το σύνολο ή επί μέρους κύκλους μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Για την παρακολούθηση θα απαιτείται αίτηση στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η οποία θα κρίνεται από τη ΣΕ ενώ θα απαιτείται καταβολή διδάκτρων (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Θα μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά όλο ή μέρος του Π.Μ.Σ. αλλά δεν θα έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κ.λπ.). Στους επιστήμονες που παρακολουθούν «ελεύθερα» τους κύκλους των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης από την ΣΕ του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. «Παιδιατρική Πνευμονολογία» θα δέχεται 30 (τριάντα) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί 15 (δέκα πέντε) συνολικά διδάσκοντες, τουλάχιστον 60% από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής [οι κατηγορίες διδασκόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9]. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν (1) διδάσκοντα ανά δύο (2) φοιτητές.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός ΜΦ στα Π.Μ.Σ. της Ιατρικής Σχολής είναι περίπου 3190 ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου 2157 προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 572 μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή ΜΦ στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση Συμμετοχής
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαιώσεις και αντίγραφα που πιστοποιούν επιπλέον δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι και γενικά όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό τους σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικoύ Αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε ώστε η ΕΕ να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Οι υποψήφιοι ΜΦ θα πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την Ελληνική. Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται μετά από δημόσια συνέντευξη-εξέταση σε καθορισμένη από την ΕΕ ύλη με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Γενικό βαθμό του πτυχίου σε ποσοστό 10%.
 • Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 5%.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 20%.
 • Ερευνητική δραστηριότητα και επιστημονικό έργο (ερευνητικές εργασίες, ελεύθερες ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ.) σε ποσοστό 20%. Θα εκτιμάται ιδιαίτερα εάν η ερευνητική δραστηριότητα και το επιστημονικό έργο είναι συναφές του Π.Μ.Σ.
 • Προσκεκλημένες ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια στο χώρο των γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 5%.
 • Βαθμολόγηση της προφορικής δημόσιας συνέντευξης-εξέτασης σε ποσοστό 40%.
 • Καλή γνώση (επίπεδο B2) της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (παρ.1, 2, 7 & 8, αρ.34, Ν.4485/2017)

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, για κάθε υποψήφιο θα διαμορφώνεται μία συνολική βαθμολογία στην κλίμακα 0-100. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία, η ΕΕ καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης υποψηφίων και την λίστα επιτυχόντων και τους καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Η ΕΕ προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., καθώς επίσης και τους υποψηφίους στους οποίους θα χορηγηθεί τυχόν υποτροφία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δύναται η δυνατότητα εγγραφής μέχρι τριών (3) υποψηφίων που ισοβάθμησαν, ως υπεράριθμων με κλήρωση. Υποψήφιοι με υποτροφία εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Ιδρύματος Ωνάση και του ΕΚΠΑ γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού. Ο πίνακας επιτυχόντων θα επικυρώνεται από την Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.