Π.Μ.Σ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

  • Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για σοβαρούς λόγους, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, η ΣΕ μπορεί να παρατείνει τις σπουδές ενός φοιτητή για δυο (2) το πολύ ακαδημαϊκά εξάμηνα (ένα ακαδημαϊκό έτος). Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από το μητρώο μεταπτυχιακών φοιτητών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Μερική Φοίτηση: Για εργαζόμενους φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, μετά από έκθεση και αιτιολόγηση των λόγων που αιτείται ο ΜΦ αυτήν. Η ΣΕ κρίνει την αίτηση, και εφ’ όσον την εγκρίνει η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, καθορίζει το πρόγραμμα του φοιτητή. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Αναστολή Φοίτησης: Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Ο ΜΦ αιτείται μέσω της γραμματείας του Π.Μ.Σ. το επιθυμητό διάστημα αναστολής της φοίτησής του, αιτιολογώντας και προσκομίζοντας ενδεχομένως τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (ιατρική βεβαίωση, βεβαίωση εργασίας κ.α.). Η ΕΕ ελέγχει την αίτηση και εισηγείται στην ΣΕ την αιτιολογημένη έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος η οποία και διαβιβάζει στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής προς έγκριση.