ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου οι ΜΦ θα παρακολουθήσουν από Αμφιθεάτρου τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μάθημα 1ο: Δομή και μηχανική πνεύμονα, Ανταλλαγή αερίων, Μηχανικοί αμυντικοί μηχανισμοί. Σκοπός του μαθήματος είναι ο ΜΦ να εντρυφήσει στις βασικές αρχές ανάπτυξης, λειτουργίας και βιολογικής συμπεριφοράς του αναπνευστικού συστήματος.
 • Μάθημα 2ο: Φυσική εξέταση, Λειτουργικές δοκιμασίες, Παλμική οξυμετρία, Μελέτη ύπνου: Διδάσκεται η συνολική διαγνωστική προσπέλαση του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού με εμβάθυνση στις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων σε όλες τις ηλικίες του αναπτυσσόμενου οργανισμού, την τεχνική και τις πληροφορίες που παρέχει η μελέτη ύπνου.
 • Μάθημα 3ο: Απεικόνιση θώρακα, Ενδοσκόπηση αεραγωγών, Μοριακή και γενετική διερεύνηση. Παρουσιάζονται οι πρακτικές απεικονιστικού ελέγχου του θώρακα, της εύκαμπτης και άκαμπτης βρογχοσκόπησης και της μοριακής – γενετικής διερεύνησης των αναπνευστικών νοσημάτων, κλινική σημασία της παρεχόμενης πληροφορίας.
 • Μάθημα 4ο: Ανοσολογία, Αλλεργία, μηχανισμοί, διάγνωση. Εισαγωγική διδασκαλία της ανοσολογίας του πνεύμονα. Αναπτύσσονται τα αλλεργικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας.
 • Μάθημα 5ο: Οξυγονοθεραπεία, Θεραπεία με εισπνοές, Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, Φαρμακοθεραπεία, Συμμόρφωση. Διδάσκονται οι βασικές θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα αναπνευστικά νοσήματα των παιδιών.
 • Μάθημα 6ο: Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικού άρθρου. Ο ΜΦ διδάσκεται τον τρόπο διερεύνησης και συγγραφής επιστημονικού άρθρου ανασκόπησης, βασισμένο σε διεθνείς οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια του B΄ εξαμήνου οι ΜΦ θα παρακολουθήσουν από αμφιθεάτρου τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μάθημα 1ο: Άσθμα, υποτροπιάζων συριγμός. Διδάσκεται η κλινική οντότητα που περιγράφεται ως άσθμα στα παιδιά και οι παρεμφερείς κλινικές καταστάσεις.
 • Μάθημα 2ο: Λοιμώξεις αναπνευστικού, Βρογχεκτασία, Αντιβιοτικά. Αναπτύσσονται οι οξείες και χρόνιες λοιμώξεις του τραχειοβρογχικού δέντρου, πνευμονικού παρεγχύματος και υπεζωκότα. Διδάσκεται η πρακτική χορήγησης των αντιβιοτικών βάση του κλινικού προβλήματος.
 • Μάθημα 3ο: Κυστική Ίνωση, Φυματίωση. Ο ΜΦ θα διδαχθεί όλο το φάσμα της κλινικής προβολής της νόσου και τις σύγχρονες θεραπείες, όπως και της φυματίωσης σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες.
 • Μάθημα 4ο: Πρωτοπαθής δυσκινησία κροσσών, Συγγενείς πνευμονοπάθειες. Διδάσκεται το κλινικό πρόβλημα της κροσσοπάθειας, η διαγνωστική και θεραπευτική πρακτική. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαμαρτίες περί την διάπλαση του αναπνευστικού συστήματος.
 • Εκπόνηση 1ης εργασίας: «Άρθρο Ανασκόπησης»

Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου οι ΜΦ θα παρακολουθήσουν από αμφιθεάτρου τα παρακάτω μαθήματα:

 • Μάθημα 1ο: Συμμετοχή του πνεύμονα σε συστηματικά νοσήματα. Νεοπλασίες του εκδηλώνονται στον πνεύμονα και η επιβάρυνση του πνεύμονα από τα ακολουθούμενα θεραπευτικά σχήματα.
 • Μάθημα 2ο : Οξεία και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Επεμβατικός και μη-επεμβατικός μηχανικός αερισμός. Παραδείγματα Οξεοβασικής ισορροπίας.
 • Μάθημα 3ο: Επείγοντα συμβάματα στο αναπνευστικό του παιδιατρικού ασθενή (εισρόφηση ξένου σώματος, πνευμοθώρακας, διαχείριση αεραγωγού κ.α.)
 • Μάθημα 4ο: Διάμεσα και διάχυτα πνευμονικά νοσήματα στα παιδιά. Ταξινόμηση, ορισμοί, διαγνωστικές πρακτικές και ακολουθούμενα θεραπευτικά σχήματα.
 • Μάθημα 5ο: Περιβάλλον, Άθληση. Ενδοοικιακή ρύπανση, παθητικό κάπνισμα, ατμοσφαιρική ρύπανση. Φυσιολογία άσκησης, εργοσπιρομετρία, κλινικά προβλήματα.
 • Μάθημα 6ο: Επιδημιολογία και βιοστατιστική. Ο ΜΦ θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της επιδημιολογίας, θα διδαχθεί τις γενικές αρχές σχεδιασμού επιδημιολογικών ερευνών, πρόληψης νοσημάτων του αναπνευστικού, συλλογής, επεξεργασίας, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου οι ΜΦ θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση στη μεθοδολογία συγγραφής & δημοσίευσης πρωτότυπης εργασίας με τη συμμετοχή σε φροντιστήρια μικρών ομάδων, καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία τους.