ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών του φοιτητή ξεπερνά το 20% στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

1. Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των ΜΦ και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. θα μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους:
 • Κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου με την εκπόνηση ατομικών ή/και ομαδικών εργασιών.
 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις ή/και εκπόνηση εργασιών ή/και προφορική εξέταση.

Η επιλογή του τρόπου/ων αξιολόγησης και της βαρύτητας αυτών θα είναι στην ευχέρεια της ΕΕ του Π.Μ.Σ., η οποία θα πρέπει να γνωστοποιεί στην ΣΕ και τους φοιτητές το πλάνο αξιολόγησης πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. κάθε ΜΦ οφείλει:

 • Να παρακολουθήσει με φυσική παρουσία τουλάχιστον το 80% των ωρών των μαθημάτων.
 • Να παρακολουθήσει με φυσική παρουσία τουλάχιστον το 80% των ωρών των παράλληλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα (παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ.).
 • Να περάσει επιτυχώς (βάση το 5) τη γραπτή ή/και την προφορική εξέταση. Μέρος της γραπτής ή προφορικής εξέτασης κάποιων μαθημάτων μπορεί να γίνεται μέσω της εκπόνησης εργασίας, με ευθύνη της ΕΕ.
 • Να εκπονήσει μια εργασία «Άρθρο Ανασκόπησης»
 • Να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Εάν ΜΦ αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων τρείς φορές, έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Εάν αποτύχει και στην επαναληπτική εξεταστική, θεωρείται ότι δεν έχει εμπεδώσει το μάθημα/τα και ο ΜΦ οφείλει να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα/τα που απέτυχε και να εξεταστεί σε αυτό/τα για μια τελευταία φορά, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη ΣΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Στην περίπτωση που ο ΜΦ αποτύχει και σε αυτήν την εξέταση, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών και διαγράφεται από το μητρώο μεταπτυχιακών φοιτητών.

2. Διπλωματική Εργασία: Στο Δ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου προς την ΕΕ στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του ΜΦ ήδη από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ) για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ ή άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής (π.χ. ερευνητές από τα ιδρύματα ΙΙΒΕΑΑ, Δημόκριτος, Παστέρ, Φλέμινγκ), κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ερευνητές με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και να είναι πρωτότυπο. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι Ελληνική ή Αγγλική.

Η εργασία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή κατά πλειοψηφία και να βαθμολογηθεί με κλίμακα 1-10 με άριστα το 10, ενώ η αρνητική ψήφος θα αιτιολογείται εγγράφως. Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί από την ΤΕΕ μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ΜΦ τη βελτίωση της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία περίπτωση, ΤΕΕ θα ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει η μεταπτυχιακή εργασία να έχει επανυποβληθεί, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Η διπλωματική εργασία θα υποστηρίζεται δημόσια σε ανοικτό Σεμινάριο, ενώπιον της ΤΕΕ και της ΕΕ του Π.Μ.Σ.

3. Μορφή Διπλωματικής Εργασίας: Η διπλωματική εργασία (MSc) πρέπει να έχει μόνιμη και αναλλοίωτη μορφή. Πρέπει συνεπώς να είναι δακτυλογραφημένη και βιβλιοδετημένη, χωρίς χειρόγραφα τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για τους πίνακες, τις εικόνες και τα διαγράμματα. Κόλλα και κολλητική ταινία απαγορεύονται. Η οριστική μορφή που θα υποβληθεί στη γραμματεία θα είναι μετά τις τελικές διορθώσεις. Θα χρησιμοποιείται καλής ποιότητας, λευκό χαρτί Α4 (210 x 297 mm). Θα τυπώνεται από την μια πλευρά μόνο. Δακτυλογράφηση & Σελιδοποίηση: Το κείμενο θα είναι επικεντρωμένο, με ίσο διάστημα και από τις 2 άκρες της σελίδας. Θα χρησιμοποιείται γραμματοσειρά η επίσημη του ΕΚΠΑ και διπλό διάστημα. Οι σελίδες θα αριθμούνται διαδοχικά, αρχίζοντας από τη σελίδα του τίτλου, με αραβικούς αριθμούς. Στην αρίθμηση θα περιλαμβάνονται και οι σελίδες με φωτογραφίες, πίνακες, εικόνες, διαγράμματα κ.λπ. Κάθε εικόνα, φωτογραφία, πίνακας, διάγραμμα κλπ θα τοποθετείται σε ξεχωριστή σελίδα, μαζί με την αντίστοιχη λεζάντα. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο κάθε μέρους θα δίνονται στον ΜΦ σχετικά αρχεία.

 • Σελίδα τίτλου: Η σελίδα τίτλου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Τον επίσημο τίτλο της Διπλωματικής Εργασίας
  • Το πλήρες όνομα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή
  • Τη Μονάδα, Τμήμα, Σχολή και Πανεπιστήμιο που εκπονήθηκε ως εξής:
   Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
   ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
   ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • Τη βαθμίδα σπουδών ως εξής:
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
   «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ»
 • 2η Σελίδα: Αναγράφεται η Τριμελή Επιτροπή της εργασίας, με αναφορά του ονοματεπώνυμου και της βαθμίδας ως εξής:
  ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ονοματεπώνυμο - Βαθμίδα, Πανεπιστήμιο
  ΜΕΛΟΣ: Ονοματεπώνυμο - Βαθμίδα, Πανεπιστήμιο
  ΜΕΛΟΣ: Ονοματεπώνυμο - Βαθμίδα, Πανεπιστήμιο
 • Δομή: Η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και με την εξής σειρά:
  • Πίνακας Περιεχομένων
  • Περίληψη έως 300 λέξεις στα Ελληνικά
  • Περίληψη έως 300 λέξεις στα Αγγλικά
  • Εισαγωγή με πλήρη ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας
  • Υλικό, Ασθενείς και Μέθοδοι
  • Αποτελέσματα
  • Συζήτηση
  • Βιβλιογραφία
  • Εκτεταμένη Σύνοψη 2000 λέξεων

Δέσιμο και παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας: Μετά τη διόρθωση από τους επιβλέποντες, όταν το κείμενο πάρει την τελική του μορφή, η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να παραδοθεί δεμένη, σε 4 αντίτυπα, ένα για τον Επιβλέποντα, ένα σε κάθε Μέλος της Επιτροπής και ένα για την Επιμέρους Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Μαζί με το δερματόδετο, θα πρέπει να κατατεθεί στην επιμέρους Γραμματεία και ένα CD που θα περιέχει την Διπλωματική Εργασία. Θα πρέπει να δεθεί με αδιάβροχη δερματίνη (ή δέρμα) χρώματος Bordeaux κόκκινο. Στο εξώφυλλο, με γράμματα χρώματος χρυσού, τύπου η επίσημη του ΕΚΠΑ μεγέθους 18 θα έχει τα ακόλουθα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
«ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ»
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΤΟΣ

 • Στο πλευρό (ράχη) θα υπάρχουν με χρυσά γράμματα τα αρχικά του Μεταπτυχιακού Φοιτητή
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με ΟΛΕΣ τις παραπάνω οδηγίες, θα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην εξέταση του υποψηφίου ή και απόρριψη. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της ΤΕΕ σε δημόσια συνεδρία.
 • Η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να είναι έτοιμη και δεμένη, 1 μήνα πριν την παρουσίασή της.
 • Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας, θα γίνει σε τόπο επιλογής του Διευθυντή του Προγράμματος.
 • Ο χρόνος παρουσίασης θα είναι min: 15’ (παρουσίαση και ερωτήσεις) & max: 30’ (παρουσίαση + ερωτήσεις).
 • Η παρουσίαση θα γίνει σε power point.
 • Ο ΜΦ υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως τον Επιβλέποντα και τα Μέλη της επιτροπής για την ημερομηνία και τόπο διεξαγωγής της παρουσίασης τηλεφωνικώς και με e-mail.

Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του ΜΦ, θα συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της ΤΕΕ. Το πρακτικό της ΤΕΕ θα υποβάλλεται στην επιμέρους Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Για την έκδοση του Δ.Μ.Σ. και την ορκωμοσία, οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την ΤΕΕ, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.