ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Οι ΜΦ έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία Η Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε και λειτουργεί με την από 23 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Έργο της είναι η εξασφάλιση στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.
 • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. θα είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθώς και η κατανομή των διδακτικών μονάδων (ECTS) παρουσιάστηκαν προηγουμένως.
 • Οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθούν επιτυχώς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θα θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν συμπληρώσει το 80% των ωρών του μαθήματος του Π.Μ.Σ., καθώς και το 80% των παράλληλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα (παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ.). Σε αντίθετη περίπτωση θα υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα.
 • Οι ΜΦ πρέπει να περάσουν με επιτυχία (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5) τόσο τις γραπτές όσο και τις προφορικές εξετάσεις σε κάθε μάθημα
 • Οι ΜΦ πρέπει να περάσουν με επιτυχία (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5) την εξέταση της εργασίας «Άρθρο Ανασκόπησης», καθώς και της διπλωματικής εργασίας. Εάν ο φοιτητής δεν μπορέσει να ολοκληρώσει έγκαιρα τις εργασίες του, τότε με αιτιολογημένη έκθεση θα αιτηθεί από την ΣΕ την παράταση του χρόνου εκπόνησης της και η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής θ’ αποφασίσει.
 • Οι ΜΦ πρέπει να εφοδιάζονται εγκαίρως και με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
 • Οι ΜΦ πρέπει να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα.
 • Οι ΜΦ πρέπει να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
 • Οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., όπως θα τους έχει υποδειχθεί από την ΕΕ.

Η μη τήρηση των παραπάνω, θα αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού, επανάληψης ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και της ΕΕ και σχετική απόφαση της ΣΕ και της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.ο.κ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησης του. Ο ΜΦ που θα λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτηση του, θα εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών για τους παρακάτω λόγους:

 • Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.
 • Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σ’ αυτούς στη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία ή σε άλλες εργασίες. Εάν υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους.
 • Μη επιτυχής εξέταση σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα στο εξάμηνο [βλ. άρθρο 7.1], αποτυχία να παραδώσει τις απαραίτητες εργασίες εμπρόθεσμα και μη επιτυχής επανεξέταση ενός μαθήματος
 • Μη επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που εκπόνησε.
 • Παρέλευση του χρονικού διαστήματος φοίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
 • Καθυστέρηση του φοιτητή να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
 • Αίτηση διαγραφή από τον ίδιο τον ΜΦ. Στην εν λόγω περίπτωση, δεν υποχρεούται στην καταβολή των τελών φοίτησης που αντιστοιχεί στο διάστημα που αποχωρεί. Ο ΜΦ που ζητάει τη διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. μπορεί να αιτηθεί για Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς.
 • Παραβίαση κείμενων διατάξεων λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων σύμφωνα με απόφαση των αρμόδιων Πειθαρχικών Οργάνων.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους ΜΦ. Όσον αφορά το κάθε μάθημα, οι ΜΦ το αξιολογούν με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Το σχετικό έντυπο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και το βαθμό συσχέτισης του με την πράξη, τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η αξιολόγηση του κάθε διδάσκοντα από τους ΜΦ γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής του στους φοιτητές, την προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους ΜΦ γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. και τα συμπληρωμένα ανωνύμως έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των ΜΦ και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται και αυτοί με την ευθύνη της Γραμματείας. Οι πίνακες που ετοιμάζονται παραδίδονται στη ΣΕ και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ενημερώνει κάθε διδάσκοντα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αφορά τον ίδιο.

Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής και σε χώρο της Σχολής, παρουσία του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Οι ΜΦ μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.