ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι ΜΦ υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και παράλληλες δραστηριότητες: παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ., τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται πρωτίστως διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Θα υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με συμμετοχή των ΜΦ σε διαδικτυακά σεμινάρια, τηλεδιασκέψεις και διαλέξεις μέσω διαδικτύου, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικής διδασκαλίας, με θεματολογία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., από εκπαιδευτές εγνωσμένου κύρους του εξωτερικού (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017).